Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hữu Dũng
Ông Nguyễn Hữu Dũng

Chức vụ: Giám đốc

2 Ngô Minh Khiêm
Ông Ngô Minh Khiêm

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Lê Quang Hạnh
Ông Lê Quang Hạnh

Chức vụ: Phó giám đốc

4 Võ Văn Huynh
Ông Võ Văn Huynh

Chức vụ: Thành viên Tổ TT-TH

5 Huỳnh Văn Thanh
Ông Huỳnh Văn Thanh

Chức vụ: Phóng viên

6 Nguyễn Văn Đức
Ông Nguyễn Văn Đức

Chức vụ: Kỹ thuật viên

7 Trần Thị Hoài Phương
Bà Trần Thị Hoài Phương

Chức vụ: Phát thanh viên

8 Võ Thị Lệ Thu
Bà Võ Thị Lệ Thu

Chức vụ: Phát thanh viên

9 Lê Vĩnh Hải
Ông Lê Vĩnh Hải

Chức vụ: Lái xe

10 Lê Anh Tuấn
Ông Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Nhân Viên

11 Nguyễn Thị Thu Phương
Bà Nguyễn Thị Thu Phương

Chức vụ: Nhân Viên

12 Nguyễn Tiến Phương
Ông Nguyễn Tiến Phương

Chức vụ: Nhân Viên

13 Trần Công Thiệm
Ông Trần Công Thiệm

Chức vụ: Chuyên viên

14 Đồng Văn Thảo
Ông Đồng Văn Thảo

Chức vụ: Nhân Viên

15 Nguyễn Thị Minh Danh
Bà Nguyễn Thị Minh Danh

Chức vụ: Kế toán

16 Nguyễn Đình Hưng
Ông Nguyễn Đình Hưng

Chức vụ: Phóng viên

17 Lê Thị Phúc
Bà Lê Thị Phúc

Chức vụ: Cán sự

18 Nguyễn Văn Bình
Ông Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: Giám đốc

19 Lê Anh Dũng
Ông Lê Anh Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

20 Nguyễn Thị Hòe
Bà Nguyễn Thị Hòe

Chức vụ: Chuyên viên