Phòng VHTT Phước Sơn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Văn Kiên
Ông Hồ Văn Kiên

Chức vụ: Phó trưởng phòng

2 Nguyễn Thế  Thọ
Ông Nguyễn Thế Thọ

Chức vụ: Cán sự

3 Ngô Thị  Hiền
Bà Ngô Thị Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

4 Hồ Thị Thái Châu
Bà Hồ Thị Thái Châu

Chức vụ: Chuyên viên

5 Đinh Thị Quang  Thu
Bà Đinh Thị Quang Thu

Chức vụ: Chuyên viên