Phòng VHTT Huyện, Thành phố, Thị xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
-19 Lê Quang Tiên Sơn
Ông Lê Quang Tiên Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

-18 Lê Thọ Tường
Ông Lê Thọ Tường

Chức vụ: Phó trưởng phòng

-17 Nguyễn Thị Kim
Bà Nguyễn Thị Kim

Chức vụ: Chuyên viên

-16 Trần Phi Hùng
Ông Trần Phi Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

-15 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Kế toán

-14 Nguyễn Chức
Ông Nguyễn Chức

Chức vụ: Viên chức

-13 Trịnh Thị Hồng Nga
Bà Trịnh Thị Hồng Nga

Chức vụ: Trưởng phòng

-12 Nguyễn Tiến Anh
Ông Nguyễn Tiến Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

-11 Ngô Thị Lệ Vân
Bà Ngô Thị Lệ Vân

Chức vụ: Chuyên viên

-10 Phan Thị Hồng Nga
Bà Phan Thị Hồng Nga

Chức vụ: Chuyên viên

-9 Hoàng Thị Hồng Hoa
Bà Hoàng Thị Hồng Hoa

Chức vụ: Chuyên viên

-8 Hồ Thanh Hùng
Ông Hồ Thanh Hùng

Chức vụ: Bảo vệ

-7 Nguyễn Thanh Tùng
Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Chuyên viên

-6 Trần Phương Nam
Ông Trần Phương Nam

Chức vụ: Chuyên viên

-5 Hứa Văn  Bảy
Ông Hứa Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng

-4 Võ Thị Lệ Huyền
Bà Võ Thị Lệ Huyền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

-3 Nguyễn Khánh Thành
Ông Nguyễn Khánh Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng

-2 Đoàn Qúy Phượng
Bà Đoàn Qúy Phượng

Chức vụ: Cán sự

-1 Nguyễn Thanh Phi
Ông Nguyễn Thanh Phi

Chức vụ: Chuyên viên

0 Đỗ Lê Xuân Luyến
Bà Đỗ Lê Xuân Luyến

Chức vụ: Chuyên viên