Phát triển ứng dụng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Vũ Lê Ven
Ông Trần Vũ Lê Ven

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Huỳnh Hoàng Anh
Ông Huỳnh Hoàng Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Bùi Văn Thông
Ông Bùi Văn Thông

Chức vụ: Phó trưởng phòng

4 Trần Cao Tuấn
Ông Trần Cao Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

5 Bùi Viết Hòa
Ông Bùi Viết Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

6 Trần Đình Nam
Ông Trần Đình Nam

Chức vụ: Chuyên viên

7 Trương Thành Đạt
Ông Trương Thành Đạt

Chức vụ: Chuyên viên

8 Nguyễn Quang Sách
Ông Nguyễn Quang Sách

Chức vụ: Chuyên viên

9 Nguyễn Tất Thuận
Ông Nguyễn Tất Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

10 Doãn Thị Thu Lịch
Bà Doãn Thị Thu Lịch

Chức vụ: Chuyên viên

11 Lê Cầu
Ông Lê Cầu

Chức vụ: Chuyên viên

12 Nguyễn Thị Kim Cương
Bà Nguyễn Thị Kim Cương

Chức vụ: Chuyên viên

13 Đặng Ngọc Huỳnh Phúc
Ông Đặng Ngọc Huỳnh Phúc

Chức vụ: Chuyên viên

14 Lê Tự Tân
Ông Lê Tự Tân

Chức vụ: Chuyên viên