Kế hoạch - Đào tạo


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thanh  Tú
Ông Trần Thanh Tú

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Huy  Vũ
Ông Nguyễn Huy Vũ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Mỹ  Linh
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

4 Lê  Na
Bà Lê Na

Chức vụ: Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Thanh  Vân
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Ngọc Cường
Ông Nguyễn Ngọc Cường

Chức vụ: Chuyên viên

7 Ngô Thanh  Kông
Ông Ngô Thanh Kông

Chức vụ: Chuyên viên

8 Trần Thị Bích  Thuận
Bà Trần Thị Bích Thuận

Chức vụ: Chuyên viên