Truyền thông - Tổng hợp


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Thị Thanh  Thúy
Bà Phạm Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Trưởng phòng - Văn thư

2 Bùi Thị Thùy  Dung
Bà Bùi Thị Thùy Dung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Phan Thị  Nhân
Bà Phan Thị Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

4 Lưu Thị  Thương
Bà Lưu Thị Thương

Chức vụ: Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Thúy  Hằng
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

6 Hồ Thị Phương  Thuận
Bà Hồ Thị Phương Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thị  Thái
Bà Nguyễn Thị Thái

Chức vụ: Nhân Viên