Thông tin Báo chí xuất bản


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Tưởng Thị  Ngọ
Bà Tưởng Thị Ngọ

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Trần Thị Kim  Châu
Bà Trần Thị Kim Châu

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Thái Vũ Minh  Hiếu
Ông Thái Vũ Minh Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Huỳnh  Điểu
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Điểu

Chức vụ: Chuyên viên