Văn phòng Sở


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Quốc Hường
Ông Phạm Quốc Hường

Chức vụ: Phó chánh văn phòng

2 Nguyễn Tấn  Kỳ
Ông Nguyễn Tấn Kỳ

Chức vụ: Văn thư

3 Phan Nguyễn Thiên  Thư
Bà Phan Nguyễn Thiên Thư

Chức vụ: Kế toán trưởng

4 Võ Thị  Thanh Thủy
Bà Võ Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Phụ trách kế toán

5 Nguyễn Thị Tú  Vân
Bà Nguyễn Thị Tú Vân

Chức vụ: Chuyên viên

6 Lê Thị  Thủy
Bà Lê Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thị Thúy  Kiều
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều

Chức vụ: Chuyên viên

8 Nguyễn Phúc  Sỹ
Ông Nguyễn Phúc Sỹ

Chức vụ: Nhân Viên

9 Nguyễn Thị  Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Nhân Viên

10 Vũ Minh  Dũng
Ông Vũ Minh Dũng

Chức vụ: Nhân Viên