TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
141 Nguyễn Văn Tuấn
Ông Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó giám đốc

142 Phạm Văn Sê
Ông Phạm Văn Sê

Chức vụ: Phó giám đốc

143 Hứa Viết Tấn
Ông Hứa Viết Tấn

Chức vụ: Viên chức

144 Trà Quang Luận
Ông Trà Quang Luận

Chức vụ: Viên chức

145 Nguyễn Hữu Thắng
Ông Nguyễn Hữu Thắng

Chức vụ: Viên chức

146 Mai Xuân Trinh
Bà Mai Xuân Trinh

Chức vụ: Viên chức

147 Huỳnh Thị Bích Nhân
Bà Huỳnh Thị Bích Nhân

Chức vụ: Viên chức

148 Đặng Quốc Hoà
Ông Đặng Quốc Hoà

Chức vụ: Viên chức

149 Võ Ngọc Tân
Ông Võ Ngọc Tân

Chức vụ: Viên chức

150 Trương Hoàng Giáp
Ông Trương Hoàng Giáp

Chức vụ: Viên chức

151 Lê Thị Thanh Tâm
Bà Lê Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Viên chức

152 Nguyễn Thị Bảo Hoàng
Bà Nguyễn Thị Bảo Hoàng

Chức vụ: Viên chức

153 Mai Thị Thuận
Bà Mai Thị Thuận

Chức vụ: Viên chức

154 Nguyễn Lê Đình Khánh
Ông Nguyễn Lê Đình Khánh

Chức vụ: Viên chức

155 Trần Thị Bích Liễu
Bà Trần Thị Bích Liễu

Chức vụ: Chuyên viên

156 Nguyễn Nhật Duy
Ông Nguyễn Nhật Duy

Chức vụ: Chuyên viên

157 Nguyễn Ngọc Tuấn
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

158 Lương Thị Mỹ Linh
Bà Lương Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

159 Phạm Văn Ba
Ông Phạm Văn Ba

Chức vụ: Phó trưởng phòng

160 Ngô Thị Đào
Bà Ngô Thị Đào

Chức vụ: Kế toán trưởng