TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
101 Hoàng Thị Hồng Hoa
Bà Hoàng Thị Hồng Hoa

Chức vụ: Chuyên viên

102 Hồ Thanh Hùng
Ông Hồ Thanh Hùng

Chức vụ: Bảo vệ

103 Nguyễn Thanh Tùng
Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Chuyên viên

104 Trần Phương Nam
Ông Trần Phương Nam

Chức vụ: Chuyên viên

105 Nguyễn Văn Bình
Ông Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: Giám đốc

106 Lê Anh Dũng
Ông Lê Anh Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

107 Nguyễn Thị Hòe
Bà Nguyễn Thị Hòe

Chức vụ: Chuyên viên

108 Võ Phi Hùng
Ông Võ Phi Hùng

Chức vụ: Kỹ thuật viên

109 Mai Nguyễn Hoàng Lân
Ông Mai Nguyễn Hoàng Lân

Chức vụ: Chuyên viên

110 Đoàn Thị Xuân Hành
Bà Đoàn Thị Xuân Hành

Chức vụ: Chuyên viên

111 Hồ Thị Xinh
Bà Hồ Thị Xinh

Chức vụ: Chuyên viên

112 Đỗ Văn Thạch
Ông Đỗ Văn Thạch

Chức vụ: Kỹ thuật viên

113 Phạm Mười
Ông Phạm Mười

Chức vụ: Cán sự

114 Hoàng Thị Anh Đào
Bà Hoàng Thị Anh Đào

Chức vụ: Chuyên viên

115 Nguyễn Bảo Quốc
Ông Nguyễn Bảo Quốc

Chức vụ: Cán sự

116 Trần Thị Nữ
Bà Trần Thị Nữ

Chức vụ: Chuyên viên

117 Nguyễn Thị Hồng Mai
Bà Nguyễn Thị Hồng Mai

Chức vụ: Chuyên viên

118 Phan Tấn Khải
Ông Phan Tấn Khải

Chức vụ: Chuyên viên

119 Võ Văn Thiện
Ông Võ Văn Thiện

Chức vụ: Kỹ thuật viên

120 Hồ Thị Thúy Vân
Bà Hồ Thị Thúy Vân

Chức vụ: Chuyên viên