TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
81 Nguyễn Phúc Sỹ
Ông Nguyễn Phúc Sỹ

Chức vụ: Bảo vệ

82 Trương Thái Sơn
Ông Trương Thái Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

83 Nguyễn Văn Hiệu
Ông Nguyễn Văn Hiệu

Chức vụ: Phó trưởng phòng

84 Bùi Trọng Hiệp
Ông Bùi Trọng Hiệp

Chức vụ: Chuyên viên

85 Phạm Hoàng Hoài
Ông Phạm Hoàng Hoài

Chức vụ: Phó trưởng phòng

86 Hồ Minh Vững
Ông Hồ Minh Vững

Chức vụ: Chuyên viên

87 Nguyễn Trần Sa
Ông Nguyễn Trần Sa

Chức vụ: Chuyên viên

88 Trần Văn Bản
Ông Trần Văn Bản

Chức vụ: Chuyên viên

89 Trương Thái Sơn
Ông Trương Thái Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

90 Đào Thị Thanh Thảo
Bà Đào Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Phó phòng

91 Bùi Trọng Hiệp
Ông Bùi Trọng Hiệp

Chức vụ: Chuyên viên

92 Nguyễn Thị Thúy Kiều
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều

Chức vụ: Chuyên viên

93 Trần Thị Thanh Phương
Bà Trần Thị Thanh Phương

Chức vụ: Chuyên viên

94 Trần Xuân Cảnh
Ông Trần Xuân Cảnh

Chức vụ: Chuyên viên

95 Phạm Văn Tài
Ông Phạm Văn Tài

Chức vụ: Chuyên viên

96 Lê Quang Hảo
Ông Lê Quang Hảo

Chức vụ: Chuyên viên

97 Trịnh Thị Hồng Nga
Bà Trịnh Thị Hồng Nga

Chức vụ: Trưởng phòng

98 Nguyễn Tiến Anh
Ông Nguyễn Tiến Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

99 Ngô Thị Lệ Vân
Bà Ngô Thị Lệ Vân

Chức vụ: Chuyên viên

100 Phan Thị Hồng Nga
Bà Phan Thị Hồng Nga

Chức vụ: Chuyên viên