TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Huỳnh Hoàng Anh
Ông Huỳnh Hoàng Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

42 Bùi Văn Thông
Ông Bùi Văn Thông

Chức vụ: Phó trưởng phòng

43 Trần Cao Tuấn
Ông Trần Cao Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

44 Bùi Viết Hòa
Ông Bùi Viết Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

45 Trần Đình Nam
Ông Trần Đình Nam

Chức vụ: Chuyên viên

46 Trương Thành Đạt
Ông Trương Thành Đạt

Chức vụ: Chuyên viên

47 Nguyễn Quang Sách
Ông Nguyễn Quang Sách

Chức vụ: Chuyên viên

48 Nguyễn Tất Thuận
Ông Nguyễn Tất Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

49 Doãn Thị Thu Lịch
Bà Doãn Thị Thu Lịch

Chức vụ: Chuyên viên

50 Lê Cầu
Ông Lê Cầu

Chức vụ: Chuyên viên

51 Nguyễn Thị Kim Cương
Bà Nguyễn Thị Kim Cương

Chức vụ: Chuyên viên

52 Đặng Ngọc Huỳnh Phúc
Ông Đặng Ngọc Huỳnh Phúc

Chức vụ: Chuyên viên

53 Lê Tự Tân
Ông Lê Tự Tân

Chức vụ: Chuyên viên

54 Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Chánh thanh tra

55 Nguyễn Hữu Dũng
Ông Nguyễn Hữu Dũng

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

56 Nguyễn Hữu Dũng
Ông Nguyễn Hữu Dũng

Chức vụ: Giám đốc

57 Ngô Minh Khiêm
Ông Ngô Minh Khiêm

Chức vụ: Phó giám đốc

58 Lê Quang Hạnh
Ông Lê Quang Hạnh

Chức vụ: Phó giám đốc

59 Võ Văn Huynh
Ông Võ Văn Huynh

Chức vụ: Thành viên Tổ TT-TH

60 Huỳnh Văn Thanh
Ông Huỳnh Văn Thanh

Chức vụ: Phóng viên