TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
481 Nguyễn Thị Giang Biên
Bà Nguyễn Thị Giang Biên

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

482 Nguyễn Trung Thực
Ông Nguyễn Trung Thực

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

483 Phan Ngọc Diệu Linh
Bà Phan Ngọc Diệu Linh

Chức vụ: Viên chức

484 Võ Hưng Anh
Ông Võ Hưng Anh

Chức vụ: Viên chức

485 Phan Huỳnh Hải
Ông Phan Huỳnh Hải

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

486 Trần Thị Ánh Hồng
Bà Trần Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Viên chức

487 Lê Văn Tư
Ông Lê Văn Tư

Chức vụ: Viên chức

488 Trần Hữu Lợi
Ông Trần Hữu Lợi

Chức vụ: Viên chức

489 Nguyễn Đào Hoàng Ánh
Bà Nguyễn Đào Hoàng Ánh

Chức vụ: Viên chức

490 Hồ Xuân Trung
Ông Hồ Xuân Trung

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

491 Nguyễn Công Lực
Ông Nguyễn Công Lực

Chức vụ: Viên chức

492 Phan Anh Khoa
Ông Phan Anh Khoa

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

493 Nguyễn Thị Yên
Bà Nguyễn Thị Yên

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

494 Lê Viết Phúc
Ông Lê Viết Phúc

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

495 Huỳnh Thị Định
Bà Huỳnh Thị Định

Chức vụ: Nhân Viên

496 Nguyễn Thanh Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng

497 Nguyễn Thị Thành
Bà Nguyễn Thị Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng

498 Phan Thanh Thanh
Ông Phan Thanh Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

499 Nguyễn Thị Thanh Dân
Bà Nguyễn Thị Thanh Dân

Chức vụ: Kế toán

500 Nguyễn Tấn Lạc
Ông Nguyễn Tấn Lạc

Chức vụ: Giám đốc