TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
461 Nguyễn Đình Du
Ông Nguyễn Đình Du

Chức vụ: HĐ TDTT

462 Trương Thị Thu Hiền
Bà Trương Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên, giáo vụ

463 Nguyễn Nho Lạc
Ông Nguyễn Nho Lạc

Chức vụ: Chuyên viên

464 Nguyễn Thế Nhựt
Ông Nguyễn Thế Nhựt

Chức vụ: Chuyên viên

465 Vũ Thanh Thu
Ông Vũ Thanh Thu

Chức vụ: HĐ Du lịch

466 Lê Thị Huyền Trang
Bà Lê Thị Huyền Trang

Chức vụ: HĐ Bảo tàng

467 Nguyễn Thị Kim Phượng
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng

Chức vụ: HĐ Thư viện

468 Phan Xuân Anh
Ông Phan Xuân Anh

Chức vụ: Cán sự (Di tích)

469 Nguyễn Thân
Ông Nguyễn Thân

Chức vụ: Cán sự ( CĐTQ)

470 Huỳnh Kim Ta
Ông Huỳnh Kim Ta

Chức vụ: Bảo bệ Di tích Địa đạo Kỳ Anh

471 Huỳnh Văn Thịnh
Ông Huỳnh Văn Thịnh

Chức vụ: Bảo vệ Đài TT-TH

472 Thái Ngọc Thảo
Ông Thái Ngọc Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

473 Huỳnh Thị Diệu
Bà Huỳnh Thị Diệu

Chức vụ: Kế toán

474 Nguyễn Hòa
Ông Nguyễn Hòa

Chức vụ: Bảo vệ Văn thánh Khổng Miếu

475 Trương Công Hùng
Ông Trương Công Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng

476 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

477 Võ Ngọc Đào
Bà Võ Ngọc Đào

Chức vụ: Chuyên viên

478 Phạm Văn Anh
Ông Phạm Văn Anh

Chức vụ: Giám đốc

479 Võ Thành Châu
Ông Võ Thành Châu

Chức vụ: Phó giám đốc

480 Trương Thị Thúy Ưu
Bà Trương Thị Thúy Ưu

Chức vụ: Viên chức