TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
401 Vũ Đình Thanh
Ông Vũ Đình Thanh

Chức vụ: Kỹ thuật viên

402 Ing Thị Ngọc Giang
Bà Ing Thị Ngọc Giang

Chức vụ: Thư viện

403 Nguyễn Lý Thuận
Ông Nguyễn Lý Thuận

Chức vụ: Nhạc công

404 Nguyễn Thị Tịnh
Bà Nguyễn Thị Tịnh

Chức vụ: Kế toán

405 Nguyễn Văn Cầu
Ông Nguyễn Văn Cầu

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

406 Trần Thị Thu Dung
Bà Trần Thị Thu Dung

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

407 Trần Ngọc Tín
Ông Trần Ngọc Tín

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

408 Nguyễn Thị Sáu
Bà Nguyễn Thị Sáu

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

409 Trần Thanh Bằng
Ông Trần Thanh Bằng

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

410 Nguyễn Công Sơn
Ông Nguyễn Công Sơn

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

411 Lê Văn Tiến
Ông Lê Văn Tiến

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

412 Nguyễn Tuấn Minh
Ông Nguyễn Tuấn Minh

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

413 Nguyễn Tuấn Minh
Ông Nguyễn Tuấn Minh

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

414 Lê Văn Thơ
Ông Lê Văn Thơ

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

415 Đỗ Thị Thu Hiền
Bà Đỗ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Văn thư

416 Hồ Văn Kiên
Ông Hồ Văn Kiên

Chức vụ: Phó trưởng phòng

417 Nguyễn Thế Thọ
Ông Nguyễn Thế Thọ

Chức vụ: Cán sự

418 Ngô Thị Hiền
Bà Ngô Thị Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

419 Hồ Thị Thái Châu
Bà Hồ Thị Thái Châu

Chức vụ: Chuyên viên

420 Đinh Thị Quang Thu
Bà Đinh Thị Quang Thu

Chức vụ: Chuyên viên