TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
381 Mai Thị Nhất Linh
Ông Mai Thị Nhất Linh

Chức vụ: Phóng viên

382 Nguyễn Quốc Vương
Ông Nguyễn Quốc Vương

Chức vụ: Phóng viên

383 Lê Thị Hoàng Anh
Bà Lê Thị Hoàng Anh

Chức vụ: Kế toán

384 Đỗ Văn Luật
Ông Đỗ Văn Luật

Chức vụ: Trưởng phòng

385 Nguyễn Thị Kim Thạch
Bà Nguyễn Thị Kim Thạch

Chức vụ: Phó phòng

386 Trần Ngọc Hiển
Ông Trần Ngọc Hiển

Chức vụ: Chuyên viên

387 Đỗ Trình Vạn Trung
Ông Đỗ Trình Vạn Trung

Chức vụ: Chuyên viên

388 Trần Ngọc Quang
Ông Trần Ngọc Quang

Chức vụ: Chuyên viên

389 Lê Văn Thực
Ông Lê Văn Thực

Chức vụ: Giám đốc

390 Nguyễn Quốc Kỷ
Ông Nguyễn Quốc Kỷ

Chức vụ: Phó giám đốc

391 Nguyễn Thị Năm
Bà Nguyễn Thị Năm

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ HC

392 Nguyễn Thị Kim Cúc
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc

Chức vụ: Đội trưởng TTLĐ

393 Phạm Văn Bình
Ông Phạm Văn Bình

Chức vụ: Đội phó TTLĐ

394 Phạm Văn Trọng Ý
Ông Phạm Văn Trọng Ý

Chức vụ: Tổ trưởng biên tập

395 Phạm Công Dụng
Ông Phạm Công Dụng

Chức vụ: Phóng viên

396 Phạm Văn Phương
Ông Phạm Văn Phương

Chức vụ: Kỹ thuật viên

397 Phan Vũ Nhiên
Ông Phan Vũ Nhiên

Chức vụ: Tổ trưởng kỹ thuật

398 Trần Văn Tân
Ông Trần Văn Tân

Chức vụ: Kỹ thuật viên

399 A Lăng Thanh Thảo
Ông A Lăng Thanh Thảo

Chức vụ: Phóng viên

400 Lê Minh Phong
Ông Lê Minh Phong

Chức vụ: Kỹ thuật viên