TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
341 Võ Hồng Sơn
Ông Võ Hồng Sơn

Chức vụ: Chuyên viên kỹ thuật

342 Lê Viết Ninh
Ông Lê Viết Ninh

Chức vụ: Chuyên viên kỹ thuật

343 Nguyễn Thị Kiều
Bà Nguyễn Thị Kiều

Chức vụ: Phát thanh viên

344 Cao Đức Hạnh
Ông Cao Đức Hạnh

Chức vụ: Tổ viên tổ TDTT

345 Bùi Thị Cẩm Thiên
Bà Bùi Thị Cẩm Thiên

Chức vụ: Kế toán

346 Trần Minh Dũng
Ông Trần Minh Dũng

Chức vụ: Tổ viên tổ thư viện

347 Nguyễn Hữu Ngữ
Ông Nguyễn Hữu Ngữ

Chức vụ: Tổ trưởng tổ TDTT

348 Đoàn Quốc Việt
Ông Đoàn Quốc Việt

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KT-HC-TH

349 Châu Ngọc Nhân
Ông Châu Ngọc Nhân

Chức vụ: Tổ viên tổ NVVH và TTLĐ

350 Nguyễn Thành Vinh
Ông Nguyễn Thành Vinh

Chức vụ: Tổ viên tổ NVVH và TTLĐ

351 Tăng Thị Kim Anh
Bà Tăng Thị Kim Anh

Chức vụ: Tổ viên tổ NVVH và TTLĐ

352 Trần Minh Tuyên
Ông Trần Minh Tuyên

Chức vụ: Tổ viên tổ NVVH và TTLĐ

353 Huỳnh Thị Thanh Thảo
Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Tổ trưởng tổ NVVH và TTLĐ

354 Trần Thị Như Nguyệt
Bà Trần Thị Như Nguyệt

Chức vụ: Tổ viên tổ thư viện

355 Phạm Hoàng Hoài
Ông Phạm Hoàng Hoài

Chức vụ: Phó trưởng phòng

356 Hồ Minh Vững
Ông Hồ Minh Vững

Chức vụ: Chuyên viên

357 Nguyễn Trần Sa
Ông Nguyễn Trần Sa

Chức vụ: Chuyên viên

358 Trần Văn Bản
Ông Trần Văn Bản

Chức vụ: Chuyên viên

359 Huỳnh Văn Cường
Ông Huỳnh Văn Cường

Chức vụ: Trưởng phòng

360 Phan Thị Thanh Kim
Bà Phan Thị Thanh Kim

Chức vụ: Chuyên viên