TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
281 Hồ Thị Phương Thuận
Bà Hồ Thị Phương Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

282 Nguyễn Thị Thái
Ông Nguyễn Thị Thái

Chức vụ: Nhân Viên

283 Trần Vũ Lê Ven
Ông Trần Vũ Lê Ven

Chức vụ: Trưởng phòng

284 Huỳnh Hoàng Anh
Ông Huỳnh Hoàng Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

285 Bùi Văn Thông
Ông Bùi Văn Thông

Chức vụ: Phó trưởng phòng

286 Trần Cao Tuấn
Ông Trần Cao Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

287 Bùi Viết Hòa
Ông Bùi Viết Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

288 Trần Đình Nam
Ông Trần Đình Nam

Chức vụ: Chuyên viên

289 Nguyễn Quang Sách
Ông Nguyễn Quang Sách

Chức vụ: Chuyên viên

290 Nguyễn Tất Thuận
Ông Nguyễn Tất Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

291 Doãn Thị Thu Lịch
Bà Doãn Thị Thu Lịch

Chức vụ: Chuyên viên

292 Lê Cầu
Ông Lê Cầu

Chức vụ: Chuyên viên

293 Nguyễn Thị Kim Cương
Bà Nguyễn Thị Kim Cương

Chức vụ: Chuyên viên

294 Trần Dư
Ông Trần Dư

Chức vụ: Trưởng phòng

295 Nguyễn Văn Phi
Ông Nguyễn Văn Phi

Chức vụ: Phó trưởng phòng

296 Lê Thị Lệ  Thủy
Bà Lê Thị Lệ Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

297 Nguyễn Thị Phương  Thanh
Bà Nguyễn Thị Phương Thanh

Chức vụ: Cán sự

298 Zơ Râm  Ươm
Ông Zơ Râm Ươm

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

299 Chrưm Hồ Thủy Trúc
Bà Chrưm Hồ Thủy Trúc

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

300 Nguyễn Hoàng  Thọ
Ông Nguyễn Hoàng Thọ

Chức vụ: Giám đốc