TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
241 Ngô Phi Thành
Ông Ngô Phi Thành

Chức vụ: Nhân Viên

242 Lê Thị Phương
Bà Lê Thị Phương

Chức vụ: Chuyên viên

243 Trương Thanh Bình
Ông Trương Thanh Bình

Chức vụ: Giám đốc

244 Phạm Văn Tài
Ông Phạm Văn Tài

Chức vụ: Phó giám đốc

245 Nguyễn Phước Niên
Ông Nguyễn Phước Niên

Chức vụ: Trưởng phòng

246 Võ Văn Dũng
Ông Võ Văn Dũng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

247 Vũ Trung Vân
Ông Vũ Trung Vân

Chức vụ: Chuyên viên

248 Trương Thị Ngọc Cẩm
Bà Trương Thị Ngọc Cẩm

Chức vụ: Giám đốc

249 Nguyễn Phương Đông
Ông Nguyễn Phương Đông

Chức vụ: Phó giám đốc

250 Lê Thị Hiền
Bà Lê Thị Hiền

Chức vụ: Trưởng Đài TT-TH

251 Lê Thị Sơn Ca
Bà Lê Thị Sơn Ca

Chức vụ: Phó BP HC-TH

252 Thái Văn Anh
Ông Thái Văn Anh

Chức vụ: Phó Đài TT-TH

253 Phùng Thị Mỹ Lệ
Bà Phùng Thị Mỹ Lệ

Chức vụ: PV, VP

254 Huỳnh Quốc Hải
Ông Huỳnh Quốc Hải

Chức vụ: PV,BTV,PTV

255 Mai Thanh Sơn
Ông Mai Thanh Sơn

Chức vụ: NV Website

256 Trần Nguyễn Minh Vũ
Ông Trần Nguyễn Minh Vũ

Chức vụ: NV Kỹ thuật

257 Trương Minh Anh
Ông Trương Minh Anh

Chức vụ: NV Kỹ thuật

258 Đỗ Văn Huấn
Ông Đỗ Văn Huấn

Chức vụ: PV,BTV,PTV

259 Đỗ Phú Toàn
Ông Đỗ Phú Toàn

Chức vụ: NV Kỹ thuật

260 Phan Văn Sơn
Ông Phan Văn Sơn

Chức vụ: PV,BTV,PTV