TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
201 Đinh Thị Hiền
Bà Đinh Thị Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

202 Nguyễn Thị Ngọc Vy
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vy

Chức vụ: Chuyên viên

203 Đinh Văn Kiên
Ông Đinh Văn Kiên

Chức vụ: Chuyên viên

204 Zơ Râm Va Ra
Ông Zơ Râm Va Ra

Chức vụ: Cán sự

205 A Ting Hàn
Ông A Ting Hàn

Chức vụ: Chuyên viên

206 Trần Xuân Bé
Ông Trần Xuân Bé

Chức vụ: Cán sự

207 Clâu Bích
Ông Clâu Bích

Chức vụ: Cán sự

208 ATing Đóc
Ông ATing Đóc

Chức vụ: Chuyên viên

209 Alăng Tiến
Bà Alăng Tiến

Chức vụ: Nhân Viên

210 Phạm Bá Ngọc
Ông Phạm Bá Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

211 Đoàn Cư
Ông Đoàn Cư

Chức vụ: Nhân Viên

212 Nguyễn Thị Thảo
Bà Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

213 Nguyễn Văn Trung
Ông Nguyễn Văn Trung

Chức vụ: Cán sự

214 Nguyễn Anh Hùng
Ông Nguyễn Anh Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

215 Nguyễn Thị Ngọc Hải
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hải

Chức vụ: Trưởng phòng

216 Đặng Văn Minh
Ông Đặng Văn Minh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

217 Nguyễn Thị Xuân Hương
Bà Nguyễn Thị Xuân Hương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

218 Nguyễn Từ Linh
Ông Nguyễn Từ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

219 Nguyễn Thị Như Phước
Bà Nguyễn Thị Như Phước

Chức vụ: Kế toán

220 Phạm Thị Thu Vân
Bà Phạm Thị Thu Vân

Chức vụ: Chuyên viên