TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Thanh Bình
Ông Trương Thanh Bình

Chức vụ: Giám đốc

2 Phạm Văn Tài
Ông Phạm Văn Tài

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Trần Thanh Tú
Ông Trần Thanh Tú

Chức vụ: Trưởng phòng

4 Nguyễn Huy Vũ
Ông Nguyễn Huy Vũ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

5 Nguyễn Thị Mỹ Linh
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

6 Lê Na
Bà Lê Na

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thị Thanh Vân
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Chức vụ: Chuyên viên

8 Nguyễn Ngọc Cường
Ông Nguyễn Ngọc Cường

Chức vụ: Chuyên viên

9 Ngô Thanh Kông
Ông Ngô Thanh Kông

Chức vụ: Chuyên viên

10 Trần Thị Bích Thuận
Bà Trần Thị Bích Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

11 Phạm Hồng Quảng
Ông Phạm Hồng Quảng

Chức vụ: Giám đốc

12 Phạm Thị Ngọc Quyên
Bà Phạm Thị Ngọc Quyên

Chức vụ:  Phó Giám đốc Thường trực

13 Võ Văn Thơ
Ông Võ Văn Thơ

Chức vụ: Phó giám đốc

14 Lê Quang Tiên Sơn
Ông Lê Quang Tiên Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

15 Lê Thọ Tường
Ông Lê Thọ Tường

Chức vụ: Phó trưởng phòng

16 Nguyễn Thị Kim
Bà Nguyễn Thị Kim

Chức vụ: Chuyên viên

17 Trần Phi Hùng
Ông Trần Phi Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

18 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Kế toán

19 Nguyễn Chức
Ông Nguyễn Chức

Chức vụ: Viên chức

20 Phạm Hồng Quảng
Ông Phạm Hồng Quảng

Chức vụ: Giám đốc