Tìm kiếm

Tìm thấy 66 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam 2023
2 Quyết định số 07/QĐ-STTTT Về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2023 của Sở TTTT tỉnh Quảng Nam. 2023
3 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 2023
4 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. 2022
5 Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng 10/2022. 2022
6 Giải trình số dư kế hoạch vốn năm 2021 còn lại chưa giải ngân sau khi chốt số liệu lập quyết toán 2022
7 Đề nghị cấp bổ sung kinh phí thực hiện dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp 2022
8 V/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động thanh tra năm 2022 của Thanh tra Chính phủ. 2022
9 Tờ trình đề nghị cấp bổ sung kinh phí thực hiện dự án Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung. 2022
10 Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 2022