Về việc điều chỉnh,bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước để thanh toán kinh phí tuyên truyền năm 2021
Tiêu đề Về việc điều chỉnh,bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước để thanh toán kinh phí tuyên truyền năm 2021
Mô tả ngắn Về việc điều chỉnh,bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước để thanh toán kinh phí tuyên truyền năm 2021
Tải về

Nội dung liên quan