QĐ Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021
Tiêu đề QĐ Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021
Mô tả ngắn Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước để thực hiện Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2021
Tải về

Nội dung liên quan