244/QĐ-STTTT
Tiêu đề 244/QĐ-STTTT
Mô tả ngắn Giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cong chức, viên chức năm 2021
Tải về

Nội dung liên quan