Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Ban giám đốc

A. THÔNG TIN CHUNG:

 

Phạm Hồng Quảng
(Giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học máy tính
Điện thoại: 0905048555 - 0235.3815555 
phquang@quangnam.gov.vn
Phạm Thị Ngọc Quyên
(Phó giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Điện thoại: 0914239151 - 0235.3505868
quyenptn@quangnam.gov.vn

Võ Văn Thơ 
(Phó giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Đại học
Điện thoại: 0901176777 - 02353606666
thovv@quangnam.gov.vnB. NHIỆM VỤ:

1. Giám Đốc: Phạm Hồng Quảng:

Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quản lý nhà nước thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Trực tiếp phụ trách các công tác:

-   Tổ chức và cán bộ; kế hoạch và tài chính; thanh tra; thi đua-khen thưởng Sở

-  Các lĩnh vực: hạ tầng Công nghệ thông tin, an toàn thông tin và an ninh mạng

-   Đối ngoại, hợp tác với các sở, ngành trong tỉnh và ngoài tỉnh về lĩnh vực thông tin và truyền thông và người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

-   Pháp chế, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; dân chủ cơ sở; tiếp công dân định kỳ

-   Công tác khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông giao

-   Chủ tài khoản thứ nhất Sở Thông tin và Truyền thông

-   Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở và Trung tâm QTI

-   Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông theo phân công của cấp có thẩm quyền

-   Theo dõi các địa phương: Hội An, Phước Sơn, Hiệp Đức, Quế Sơn và Nông Sơn

2. Phó Giám Đốc: Phạm Thị Ngọc Quyên

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công:

-   Chủ tài khoản thứ hai của Sở Thông tin và Truyền thông

-   Công tác cải cách hành chính tỉnh

-   Công tác liên quan đến bưu chính; viễn thông; Internet; tần số vô tuyến điện; Công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; quản lý trò chơi trực tuyến; quảng cáo trên môi trường mạng, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin;

-   Công tác liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin (trừ lĩnh vực Giám đốc phụ trách và theo dõi)

-   Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững

-   Trực tiếp ký các Báo cáo thẩm định theo thẩm quyền đã được phân công

-   Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực phụ trách

-   Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Bưu chính-Viễn thông, Phòng Công nghệ thông tin

-   Phụ trách công tác thi đua khối Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị thành phố

-   Phụ trách công tác Công đoàn Sở, Đoàn thanh niên Sở

-   Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và phân công của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

-  Theo dõi các địa phương: Tam Kỳ, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên phước, Phú Ninh và Núi Thành.

3. Phó Giám Đốc: Võ Văn Thơ:

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công : 

-  Công tác liên quan đến lĩnh vực báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm; sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí;

-  Công tác liên quan đến lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm xuất bản phẩm;

-  Công tác thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở 

-  Công tác liên quan đến lĩnh vực Văn phòng Sở (trừ lĩnh vực Giám đốc phụ trách và theo dõi)

-  Chỉ hủy trưởng BCH Quân sự Sở; Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở

-  Trực tiếp ký các Báo cáo thẩm định theo thẩm quyền đã được phân công

-  Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực phụ trách

-  Giúp Giám đốc theo dõi Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

-  Phụ trách Công tác thi đua khối Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình

-  Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Thông tin- Báo chí- Xuất bản, Văn phòng Sở

-  Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và phân công của Giám đốc;

-  Theo dõi các địa phương: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và Thăng Bình.


Ngoài các nhiệm vụ trên, các đồng chí Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công, ủy quyền.

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập