Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Ban giám đốc

A. THÔNG TIN CHUNG:

 

Phạm Hồng Quảng
(Giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học máy tính
Điện thoại: 0905048555 - 0235.3815555 
phquang@quangnam.gov.vn
Phạm Thị Ngọc Quyên
(Phó giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Điện thoại: 0914239151 - 0235.3505868
quyenptn@quangnam.gov.vn

Võ Văn Thơ 
(Phó giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Đại học
Điện thoại: 0901176777 - 02353606666
thovv@quangnam.gov.vnB. NHIỆM VỤ:

1. Giám Đốc: Phạm Hồng Quảng:

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành chung về mọi hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác của Sở trước Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- Là người đại diện của Sở trước pháp luật, trực tiếp làm Chủ tài khoản của Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng lương cơ quan; Hội đồng Sáng kiến cơ quan; là người phát ngôn của Sở;

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

 + Quy hoạch, kế hoạch; tài chính; chương trình, đề án, dự án của sở; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; lao động, tiền lương; công tác tổng hợp, thi đua - khen thưởng, công tác cải cách hành chính và dịch vụ công lĩnh vực thông tin và truyền thông; công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; hợp tác quốc tế.

 + Các lĩnh vực: Hạ tầng Công nghệ thông tin, điện tử, an toàn thông tin và an ninh mạng;

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (QTI);

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông theo phân công của cấp có thẩm quyền;

- Theo dõi các địa phương: Tam Kỳ, Phước Sơn, Hiệp Đức, Quế Sơn và Nông Sơn

2. Phó Giám Đốc: Phạm Thị Ngọc Quyên

- Chủ tài khoản thứ hai của Sở Thông tin và Truyền thông khi được Giám đốc Sở ủy quyền; giúp Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nội dung, lĩnh vực:

+ Công nghệ thông tin (trừ các lĩnh vực Giám đốc phụ trách); công tác cải cách hành chính của tỉnh (lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính, bưu chính công ích); bưu chính, viễn thông, internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh, truyền hình.

+ Công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh giao trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới;

 - Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách;

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng CNTT-BCVT;

- Phụ trách công tác thi đua khối Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị thành phố;

- Phụ trách công tác Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông theo phân công của Giám đốc Sở;

- Theo dõi các địa phương: Hội An, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên phước, Phú Ninh và Núi Thành.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Phó Giám Đốc: Võ Văn Thơ:

- Trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nội dung, lĩnh vực:

+ Chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực Báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; sở hữu trí tuệ.

+ Phụ trách Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (về công tác quản trị nội dung Cổng thông tin điện tử của tỉnh); Phụ trách theo dõi Trang thông tin điện tử của Sở.

+ Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách; - Chỉ hủy trưởng BCH Quân sự Sở; Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở;

- Phụ trách Công tác thi đua khối Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;

- Theo dõi các địa phương: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và Thăng Bình.

Ngoài các nhiệm vụ trên, các đồng chí Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công, ủy quyền


CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập