Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Cơ cấu tổ chức

I. Ban lãnh đạo:
Ông: Trương Thanh Bình
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông, Cử nhân kinh tế
Số điện thoại:
+ Di động:  0915134284
+ Email: binhtt@quangnam.gov.vn
Ông: Phạm Văn Tài
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0905507556
+ Email: taipv@quangnam.gov.vn
II. Các phòng trực thuộc:
1. Phòng Phát triển ứng dụng
Ông: Trần Vũ Lê Ven
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0983554339 
+ Email: ventvl@quangnam.gov.vn

Ông: Huỳnh Hoàng Anh
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0933160610
+ Emailanhhh@quangnam.gov.vn

Ông: Bùi Văn Thông
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0905596754
+ Emailthongbv@quangnam.gov.vn
Ông: Trần Cao Tuấn
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0987827902
+ Emailtuantc@quangnam.gov.vn
Ông: Bùi Viết Hòa
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động:  0974372934
+ Email: hoabv@quangnam.gov.vn
Ông: Trần Đình Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0979671544
Email: namtd@quangnam.gov.vn

Ông: Trương Thành Đạt
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0329280894
+ Email: dattt@quangnam.gov.vn
Ông: Nguyễn Quang Sách
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0977378336
+ Email: sachnq@quangnam.gov.vn
Ông: Nguyễn Tất Thuận
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0398592467
+ Email :thuannt4@quangnam.gov.vn
Bà: Doãn Thị Thu Lịch
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0329709387
+ Email:lichdtt@quangnam.gov.vn
Ông: Lê Cầu
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0964.420.660
+ Email:caul@quangnam.gov.vn
Bà: Nguyễn Thị Kim Cương
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0374.009.025
+ Email:cuongntk@quangnam.gov.vn
Ông: Lê Tự Tân
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0378.022.771
+ Email: tanlt@quangnam.gov.vn
   
2. Phòng Truyền thông – Tổng hợp:
: Phạm Thị Thanh Thúy
Chức vụ:  Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240114
+ Di động: 0905508518
+ Email: thuyptt@quangnam.gov.vn
: Bùi Thị Thùy Dung

Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông
Số điện thoại:
+ Cơ quan : 0235.3818333
+ Di động : 0906.557.751
+ Mail: dungbtt@quangnam.gov.vn

: Phan Thị Nhân
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn : Trung cấp

Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0235.3818333

+ Di động : 0949546799

+ Mail : nhanpt@quangnam.gov.vn

Bà: Lưu Thị Thương
Chức vụ: Chuyên viên – Phụ trách kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học thương mại
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3838444
+ Di động: 0987367633
+ Email:thuonglt@quangnam.gov.vn
Bà: Nguyễn Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Truyền hình
Số điện thoại:
+ Cơ quan : 0235.3818333
+ Di động : 0943.344.563
+ Mail: hangntt@quangnam.gov.vn

: Hồ Thị Phương Thuận 
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Báo Chí
Số điện thoại:
+ Cơ quan : 0235.3818333
+ Di động: 0968.399.167
+ Email : thuanhtp@quangnam.gov.vn
3. Kế hoạch – Đào tạo:
Ông: Trần Thanh Tú
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử – Viễn thông; Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng quát
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0962001001 – 0931001008
+ Email: tutt@quangnam.gov.vn
Ông: Nguyễn Huy Vũ
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0906323107
+ Email : vunh@quangnam.gov.vn
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0972300564
+ Email :linhntm@quangnam.gov.vn
Bà: Lê Na
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240114
+ Di động: 0914056674
+ Email :nal@quangnam.gov.vn
Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử – Viễn thông
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0935678658
+ Email:  vanntt1@quangnam.gov.vn
Ông: Nguyễn Ngọc Cường
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0967000343
+ Email :  cuongnn@quangnam.gov.vn 

Ông: Ngô Thanh Kông
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0967.888.344
+ Email :kongnt@quangnam.gov.vn

Bà: Trần Thị Bích Thuận
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật phần mềm
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0962933379
+ Email :thuanttb@quangnam.gov.vn
  Ông: Lê Quang Hảo
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0914760486
+ Email : quanghao158@gmail.com
4. Hệ thống - An toàn thông tin
Ông: Phạm Hoàng Hoài
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240116
+ Di động: 0917025459
+ Email:hoaiph@quangnam.gov.vn
 
Ông: Hồ Minh Vững

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0989011094
+ Email:vunghm@quangnam.gov.vn

Ông: Nguyễn Trần Sa

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0934.838.202
+ Email: sant@quangnam.gov.vn

Ông: Trần Văn Bản

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0989562295
+ Email: bantv@quangnam.gov.vn

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập