Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoại

  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Danh bạ điện thoại
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
1 Quảng Phạm Hồng Quảng
Giám đốc
Lãnh đạo sở
0905048555
02353815555

phquang@quangnam.gov.vn; phquang@gmail.com
2 Quyên Phạm Thị Ngọc Quyên
Phó Giám đốc Thường trực
Lãnh đạo sở
0914239151
02353.820999

quyenptn@quangnam.gov.vn
3 Thơ Võ Văn Thơ
Phó giám đốc
Lãnh đạo sở
0989707357
02353845526

thovv@quangnam.gov.vn
4 Bình Trương Thanh Bình
Giám đốc
Lãnh đạo trung tâm
0905254504
023538666777

binhtt@quangnam.gov.vn
5 Tài Phạm Văn Tài
Phó giám đốc
Lãnh đạo trung tâm
0905.507556
02352240115

taipv@quangnam.gov.vn
6 Nam Nguyễn Văn Nam
Chánh thanh tra
Thanh tra Sở
0948109777
02353.811762

namnv@quangnam.gov.vn
7 Ngọ Tưởng Thị Ngọ
Trưởng phòng
Thông tin Báo chí xuất bản
0903541413
02353.845526

ngott@quangnam.gov.vn
8 Sơn Trương Thái Sơn
Trưởng phòng
Công nghệ thông tin
0907417936
02353.811760

sontt@quangnam.gov.vn
9 Thảo Đào Thị Thanh Thảo
Trưởng phòng
Bưu chính viễn thông
0916379555
02353.820999

thaodtt@quangnam.gov.vn
10 Ven Trần Vũ Lê Ven
Trưởng phòng
Phát triển ứng dụng
0983.554339
02352240115

ventvl@quangnam.gov.vn
11 Thúy Phạm Thị Thanh Thúy
Trưởng phòng - Văn thư
Truyền thông - Tổng hợp
0905.508518
02352240114

thuyptt@quangnam.gov.vn
12 Tú Trần Thanh Tú
Trưởng phòng
Kế hoạch - Đào tạo
0914.716746
02352240116

tutt@quangnam.gov.vn
13 Hường Phạm Quốc Hường
Phó chánh văn phòng
Văn phòng Sở
0972.757.054
0235.3811759

huongpq@quangnam.gov.vn
14 Dũng Nguyễn Hữu Dũng
Phó chánh thanh tra
Thanh tra Sở
0914118822
02353.811762

dungnh@quangnam.gov.vn
15 Châu Trần Thị Kim Châu
Phó trưởng phòng
Thông tin Báo chí xuất bản
0967626466
02353.845526

chauttk@quangnam.gov.vn
16 Hiệu Nguyễn Văn Hiệu
Phó trưởng phòng
Công nghệ thông tin
0983198737
02353.811760

hieunv@quangnam.gov.vn
17 Anh Huỳnh Hoàng Anh
Phó trưởng phòng
Phát triển ứng dụng
0933160610
02352240115

anhhh@quangnam.gov.vn
18 Thông Bùi Văn Thông
Phó trưởng phòng
Phát triển ứng dụng
0905596754
02352240115

thongbv@quangnam.gov.vn
19 Dung Bùi Thị Thùy Dung
Phó trưởng phòng
Truyền thông - Tổng hợp
0906.557.751
0235.3818333

dungbtt@quangnam.gov.vn
20 Vũ Nguyễn Huy Vũ
Phó trưởng phòng
Kế hoạch - Đào tạo
0964.567545
02352240116

vunh@quangnam.gov.vn
21 Hoài Phạm Hoàng Hoài
Phó trưởng phòng
Hệ thống - An toàn thông tin
0917025459
02352240115

hoaiph@quangnam.gov.vn
22 Kỳ Nguyễn Tấn Kỳ
Văn thư
Văn phòng Sở
0905641246
02353845528

kynt@quangnam.gov.vn
23 Thư Phan Nguyễn Thiên Thư
Kế toán trưởng
Văn phòng Sở
0905881504
02353845528

thupnt@quangnam.gov.vn
24 Thanh Thủy Võ Thị Thanh Thủy
Phụ trách kế toán
Văn phòng Sở
0917198184
0235.3822222

thuyvtt10@quangnam.gov.vn
25 Vân Nguyễn Thị Tú Vân
Chuyên viên
Văn phòng Sở
0984318777
0235.3811758

vanntt@quangnam.gov.vn
26 Thủy Lê Thị Thủy
Chuyên viên
Văn phòng Sở
0905262633
0235.3811758

thuylt@quangnam.gov.vn
27 Nhân Phan Thị Nhân
Chuyên viên
Truyền thông - Tổng hợp
0949549799
02353811758

nhanpt@quangnam.gov.vn
28 Kiều Nguyễn Thị Thúy Kiều
Chuyên viên
Văn phòng Sở
0906504589
0235.3811758

kieuntt@quangnam.gov.vn
29 Hiếu Thái Vũ Minh Hiếu
Chuyên viên
Thông tin Báo chí xuất bản
0909788719
02353.845526

hieutvm@quangnam.gov.vn
30 Điểu Nguyễn Thị Huỳnh Điểu
Chuyên viên
Thông tin Báo chí xuất bản
0976100098
02353.845526

dieunth@quangnam.gov.vn
31 Hiệp Bùi Trọng Hiệp
Chuyên viên
Công nghệ thông tin
0974003261
02353.811760

hiepbt@quangnam.gov.vn
32 Phương Trần Thị Thanh Phương
Chuyên viên
Bưu chính viễn thông
0943593793
02353.820999

phuongttt@quangnam.gov.vn
33 Cảnh Trần Xuân Cảnh
Chuyên viên
Bưu chính viễn thông
0972955557
02353.820999

canhtx@quangnam.gov.vn
34 Sỹ Nguyễn Phúc Sỹ
Nhân Viên
Văn phòng Sở
0974003763
02353811758

synp@quangnam.gov.vn
35 Hiền Nguyễn Thị Hiền
Nhân Viên
Văn phòng Sở
0935228711
02353811758

hiennt@quangnam.gov.vn
36 Dũng Vũ Minh Dũng
Nhân Viên
Văn phòng Sở
0935667222
02353811758

dungvm@quangnam.gov.vn
37 Tuấn Trần Cao Tuấn
Chuyên viên
Phát triển ứng dụng
0987827902
02352240115

tuantc@quangnam.gov.vn
38 Hòa Bùi Viết Hòa
Chuyên viên
Phát triển ứng dụng
0974372934
0235.2240115

hoabv@quangnam.gov.vn
39 Nam Trần Đình Nam
Chuyên viên
Phát triển ứng dụng
0979671544
0235.2240115

namtd@quangnam.gov.vn
40 Đạt Trương Thành Đạt
Chuyên viên
Phát triển ứng dụng
0235.2240115
0329280894

dattt@quangnam.gov.vn
41 Sách Nguyễn Quang Sách
Chuyên viên
Phát triển ứng dụng
0977378336
0235.2240115

sachnq@quangnam.gov.vn
42 Thuận Nguyễn Tất Thuận
Chuyên viên
Phát triển ứng dụng
0398592467
0235.2240115

thuannt4@quangnam.gov.vn
43 Lịch Doãn Thị Thu Lịch
Chuyên viên
Phát triển ứng dụng
0329709387
0235.2240115

lichdtt@quangnam.gov.vn
44 Cầu Lê Cầu
Chuyên viên
Phát triển ứng dụng
0235.2240115
0235.2240115

caul@quangnam.gov.vn
45 Cương Nguyễn Thị Kim Cương
Chuyên viên
Phát triển ứng dụng
0374.009.025
0235.2240115

cuongntk@quangnam.gov.vn
46 Phúc Đặng Ngọc Huỳnh Phúc
Chuyên viên
Phát triển ứng dụng
0971379192
0235.2240115

phucdnh@quangnam.gov.vn
47 Tân Lê Tự Tân
Chuyên viên
Phát triển ứng dụng
0235.2240115
0378.022.771

tanlt@quangnam.gov.vn
48 Thương Lưu Thị Thương
Chuyên viên
Truyền thông - Tổng hợp
0987367633
02352240114

thuonglt@quangnam.gov.vn
49 Hằng Nguyễn Thị Thúy Hằng
Chuyên viên
Truyền thông - Tổng hợp
0943.344.563
0235.3818333

hangntt@quangnam.gov.vn
50 Thuận Hồ Thị Phương Thuận
Chuyên viên
Truyền thông - Tổng hợp
0968.399.16
0235.3818333

thuanhtp@quangnam.gov.vn
51 Linh Nguyễn Thị Mỹ Linh
Chuyên viên
Kế hoạch - Đào tạo
0972300564
02352240116

linhntm@quangnam.gov.vn
52 Na Lê Na
Chuyên viên
Kế hoạch - Đào tạo
0914.056674
02352240116

nal@quangnam.gov.vn
53 Vân Nguyễn Thị Thanh Vân
Chuyên viên
Kế hoạch - Đào tạo
0935678658
0235.2240116

vanntt1@quangnam.gov.vn
54 Cường Nguyễn Ngọc Cường
Chuyên viên
Kế hoạch - Đào tạo
0967000343
0235.2240116

cuongnn@quangnam.gov.vn
55 Kông Ngô Thanh Kông
Chuyên viên
Kế hoạch - Đào tạo
0967.888.344
0235.2240116

kongnt@quangnam.gov.vn
56 Thuận Trần Thị Bích Thuận
Chuyên viên
Kế hoạch - Đào tạo
0962933379
0235.2240116

thuanttb@quangnam.gov.vn
57 Vững Hồ Minh Vững
Chuyên viên
Hệ thống - An toàn thông tin
0989011094
0235.3602222

vunghm@quangnam.gov.vn
58 Sa Nguyễn Trần Sa
Chuyên viên
Hệ thống - An toàn thông tin

0235.3602222
0934.838.202
sant@quangnam.gov.vn
59 Bản Trần Văn Bản
Chuyên viên
Hệ thống - An toàn thông tin
0989562295
0235.3602222

bantv@quangnam.gov.vn
60 Thái Nguyễn Thị Thái
Nhân Viên
Truyền thông - Tổng hợp
0988856205
0235.2240114

thaint@quangnam.gov.vn

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập