Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Quy hoạch, kế hoạch, dự án

Quyết định
Người đăng: Lê Thị Thủy . Ngày đăng: 09/12/2020 . Lượt xem: 268 lượt.
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam (IOC)
Kế hoạch
Người đăng: Lê Thị Thủy . Ngày đăng: 09/12/2020 . Lượt xem: 284 lượt.
KẾ HOẠCH Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch
Người đăng: Lê Thị Thủy . Ngày đăng: 09/12/2020 . Lượt xem: 329 lượt.
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch
Người đăng: Lê Thị Thủy . Ngày đăng: 09/12/2020 . Lượt xem: 269 lượt.
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Quyết định
Người đăng: Lê Thị Thủy . Ngày đăng: 09/12/2020 . Lượt xem: 238 lượt.
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
• Quyết định (Ngày đăng: 09/12/2020 )
• Góp ý dự thảo Đề án Tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025 và Chương trình chuyển đôi số (Ngày đăng: 10/06/2020 )
• Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 (Ngày đăng: 11/04/2017 )
• Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 (Ngày đăng: 11/04/2017 )
• Quyết định Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021 (Ngày đăng: 11/04/2017 )
• Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 (Ngày đăng: 27/05/2015 )
• đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm BĐVHX, phục vụ xây dựng nông thôn đến năm 2015 định hướng đến 2020 (Ngày đăng: 27/05/2015 )
>> Xem tất cả  

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập